Науково-практична інтернет-конференція

Запрошуємо Вас взяти участь у X Всеукраїнській мультидисциплінарній науково-практичній Інтернет-конференції “Наукові досягнення та інновації: шлях до успіху.”

31 травня 2023 року, м. Київ

Діб
Годин
Хвилин
Секунд

Мета інтернет - конференції

Мета конференції – виявлення наукового та творчого потенціалу, забезпечення он-лайн платформи для вільного обміну думками та результатами наукових досліджень, підтримка наукової діяльності.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, студенти, аспіранти, докторанти, вчителі закладів загальної середньої освіти, а також всі бажаючі зробити свій внесок у розвиток національної науки.

Форма участі – заочна (з публікацією тез доповідей).
За підсумками конференції буде видано електронний збірник матеріалів. Збірнику присвоюється авторський знак, індекс УДК та надається номер ISBN. 
Збірник буде доступний для завантаження на сайті webconference.org.ua через 15 робочих днів з дати проведення конференції.

Організаційний внесок – 150 грн.

Реквізити для оплати організаційного внеску буде надіслано Вам на електронну адресу, вказану в анкеті учасника, ТІЛЬКИ ПІСЛЯ УСПІШНОГО РЕЦЕНЗУВАННЯ!

Всі учасники конференції отримують сертифікат учасника БЕЗКОШТОВНО.

Напрями роботи конференції

СЕКЦІЯ 1. Педагогіка та освітні технології
СЕКЦІЯ 2. Технічні та фізико-математичні науки
СЕКЦІЯ 3. Медицина, фармакологія та фармацевтика
СЕКЦІЯ 4. Будівництво, архітектура та дизайн
СЕКЦІЯ 5. Ветеринарія та тваринництво
СЕКЦІЯ 6. Економіка та організація інноваційної діяльності
СЕКЦІЯ 7. Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю
СЕКЦІЯ 8. Хімія, біологія та екологія
СЕКЦІЯ 9. Сільське господарство та агрономія

СЕКЦІЯ 10. Юриспруденція
СЕКЦІЯ 11. Географія, геологія та надрокористування
СЕКЦІЯ 12. Психологія
СЕКЦІЯ 13. Соціологія
СЕКЦІЯ 14. Філософія. Культурологія. Релігієзнавство
СЕКЦІЯ 15. Міжнародні відносини, права людини та політичні науки
СЕКЦІЯ 16. Філологія. Лінгвістика. Переклад
СЕКЦІЯ 17. Література та мистецтво
СЕКЦІЯ 18. Історія та археологія

Умови та порядок прийняття тез доповідей

Для участі у конференції до 31.05.2023 року необхідно:

webconference-icon-1.png

Заповнити АНКЕТУ учасника конференції.

У назві файлу обовʼязково вказати прізвище учасника (наприклад: anketa_Petrenko.doc).
webconference-icon-2.png

Оформити тези доповідей згідно ВИМОГ.

У назві файлів обовʼязково вказати прізвище учасника (наприклад: tezy_Petrenko.doc).
webconference-icon-3.png

Надіслати анкету учасника та оформлені згідно вимог тези на електронну адресу office.webconference@gmail.com.

webconference-icon-4.png

Сертифікат надсилається усім учасникам на електронну адресу одразу після підтверждення оплати.

Вимоги до оформлення

Набір тексту тез виконується у текстовому редакторі MS Word;

Для тез, написаних російською та англійською мовами, на початку статті обов’язково подається анотація українською мовою (100-150 слів), що в узагальненому вигляді представляє зміст статті;

Ілюстрації і таблиці подаються безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Рекомендований обсяг матеріалів – 2-8 сторінок формату А4;

Кегль – Times New Roman;

Шрифт – 14;

Міжрядковий інтервал – 1,5;

Абзац – 1,25 см;

Поля: верхнє, нижнє, ліве та праве – 20 мм;

Вирівнювання – по ширині;

Сторінки не нумеруються;

У тексті посилання на використані джерела зазначається у квадратних дужках, де спершу зазначається номер цитованого джерела у списку літератури, а потім – сторінка, наприклад: [4, с. 47]. Список використаної літератури оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 під назвою «Список бібліографічних посилань:» та наводиться в кінці статті у порядку появи відповідних посилань;

На початку сторінки з тезами необхідно зазначити шифр УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний); далі зазначаються ім’я та прізвище учасника конференції, вчений ступінь та посада, місце роботи (повна назва); місто, країна; за наявності – ідентифікатор ORCID; (шрифт – курсив, вирівнювання по правому краю); назва тез доповідей (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру сторінки).